Arealplanlegging

God arealplanlegging er utgangspunktet for mange gode prosjekter. God arkitektur blir til innenfor rammene av gode arealplaner. En rekke av våre prosjekter starter som arealplaner og utvikler seg til byggeprosjekter og til sist ferdig bygg. Styrken i vår arbeidsform er at arkitektens opprinnelige ide blir ivaretatt gjennom hele prosessen, og vi har en klar forståelse av hvilke plangrep som sikrer gode vilkår for arkitektur og landskapsforming i neste omgang. Lang erfaring med planprosesser sikrer en god dialog med planmyndighet og øvrige offentlige myndigheter, og gjør at planprosessene blir gode og effektive for våre oppdragsgivere.